Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de lesgarrigues.cat o d'algun organisme que hi estigui vinculat, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a lesgarrigues.cat.

Tots els drets estan reservats.
Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:
• Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
• L'Administració de lesgarrigues.cat no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquest web.
• Lesgarrigues.cat no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.
• En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.